N95 ??? ??

N95,N99,N100??? ?? 0.3? ??? ??? ???? ????.

 

“95”、“99”和“100”是指用0.3微米顆粒進行測試時的過濾效率水平。“95”表示過濾效率在95%以上,“99”表示過濾效率在99%以上,“100”表示過濾效率在99.7%以上。

? ??? ??? ?? ??

https://baike.baidu.com/item/N95%E5%9E%8B%E5%8F%A3%E7%BD%A9/5591226

 
万科a股票分析论文